Text Box: Tractors: 
YT48XLS–   YT42DXLS–   YTH24V48-   TYTH22V42–   YTH22V46-   GT52XLS-  LGT2654
 Rotary Mower: 
7021P21–   HU725AWDBBC22–   HU700H22–   HU800AWDH22– HU725AWDE22- 
 Backpack Blower: 
570BTS–   350BT–   580BTS
 Handheld Blower: 
125BVX blower/ vacuum–   125B hand held
 Hedge Trimmers: 
122HD60 23” Hedge trimmer-   122HD45 18” Hedge trimmer– 
POLE PRUNER:
PA1100
 Line Trimmers and Detachable Trimmers: 
 525LS–   525LS-   223L–   128L–   128CV-   128DLX-
 Call for attachment availability.
Edger:
327ES 
 Tillers: 
DRT900–   CRT900
 Chainsaws: 
455R 20”-   450 18”-  445 16”-   562XP 24”-   T435 14”-  
 543XP 16”  - 550XP 18  ”- 545 18”


Text Box: HUSQVARNA INVENTORY